Do what works

Voor het geval je het nog niet wist, ik ben sinds een week in Slovenië op het platte land, dat absoluut niet plat is, want het wemelt hier van de bergen en grotten en vele valleien. Nu heb ik de eervolle taak om een paar dagen te zorgen voor 21 min of meer wilde paarden. Maar bij iedere taak die je op je neemt zit het risico van fouten maken. En hoe erg is dat nou eigenlijk?

Deze prachtige paarden leven redelijk vrij in de natuur, waar ze in de zomer de hele dag eten van wat er op de berg groeit. Terwijl ze in de winter worden bijgevoerd met hooi. Ten eerste heb ik geen behoefte of wens om op een paard te rijden. Ten tweede heb ik de neiging om mij in te leven in zo’n paard en zou ik mezelf als paardrijder super irritant vinden. Maar deze taak leek me supergaaf om te doen en daarom kwam ik vorige week hiernaartoe. Ten slotte is het een mooie manier om dit bijzondere land te ervaren. Ik werd een paar dagen ingewerkt, voordat de eigenaren van de kudde op vakantie gingen.

Als je er een beetje over wilt nadenken zijn fouten niets meer en niets minder dan leerervaringen

Allereerst ben ik een paar keer meegereden in de jeep, daarna zelf achter het stuur gekropen en gaan rijden, terwijl ik uiteenlopende instructies op te volgen kreeg, over de route en over hoe de jeep te besturen.

Allereerst ben ik een paar keer meegereden in de jeep, daarna zelf achter het stuur gekropen en gaan rijden, terwijl ik uiteenlopende instructies op te volgen kreeg, over de route en over hoe de jeep te besturen. Het is een oude diesel en het is berg op en af, dus veel te horen, te kijken, te voelen en te doen. En allemaal tegelijk! Nou heb ik ruim 40 jaar rijervaring in allerlei voertuigen en verschillende landschappen, maar toch.

Vanmorgen reed ik voor het eerst alleen in de jeep naar de weide om te paarden water te geven en te zien of alles daar oké was.

Alles bij elkaar reed ik er vlotjes naartoe en de jeep klonk rustig. De scherpste herinneringen onderweg kwamen vanuit wat in de afgelopen dagen “fout” ging. Zoals de te hoge of te lage versnelling of waar ik met gierende banden de bocht omhoog nam. Of die kruising, waar Boris in het Duits “rechts” zei, wat ik niet verwachtte, dus “left” verstond. Juist al die “foutjes” hadden in mijn systeem kleine aanwijzingen gevormd, waardoor ik de route herkende en het vehikel op de juiste wijze bestuurde. Eigenlijk ging het min of meer vanzelf.

Juist die “fouten” helpen in het leren en onthouden

Uiteraard vind ik het een enorme verantwoordelijkheid, want eenentwintig gezonde grote paarden is niet niks. Het vertrouwen krijgen van twee mensen, die zeer verbonden zijn met ieder paard in deze kudde is ook niet niks. En de jeep besturen op smalle bochtige weggetjes. Ik ben nog nooit in dit land geweest en versta er geen woord van. Eigenlijk doe ik dit met het doel mezelf flexibel te houden. Reizen en nieuwe dingen leren zetten lichaam en geest in beweging. Aanvankelijk voelde ik me een stuntelaar in die jeep, maar dat was ik niet. Wat je voelt klopt vaak niet. Want los van alle details, die ik te leren had, reed ik het ding behoorlijk netjes en veilig van hier naar daar en andersom.

Als gevolg van het iets nieuws doen voelde ik allerlei onzekerheden, maar uiteindelijk maken juist al die “foutjes” dat ik leer. Dat werd me vandaag weer zo helder, tijdens die prachtige rit vanuit dit dorpje door de bergen. En wederom is wat ik in mijn hoofd haal meestal erger dan het echte leven. Wanneer ik het DOE ervaar ik dat ik het gewoon doe en kan doen en dan gaat de spanning weg.

Mijn dagen zijn anders, mijn omgeving is anders, de tijd is anders, ik mis mijn eigen mensen, het is bloedheet en ik voel me geweldig en super sterk. Ik word wakker om een uur of 6 en voor 7 uur zit ik in de jeep. Vervolgens loop ik een uur of twee over die berg te kuieren, alleen of tussen de paarden. Ik sjouw met pijpen om het waterbad te vullen. Ik trek loodzware ijzeren deksels van straatputten open en duik erin om kranen te sluiten en te openen, kom omhoog met “push-ups”. Leuker dan in de sportschool, want het is zo lekker nuttig.

Grenzen verleggen, loslaten, niet zeuren, denken én doen

Kortom, nieuwe vaardigheden leren, met nieuwe mensen werken en wonen. Het begint allemaal met risico nemen, “fouten” mogen maken en je grenzen verleggen. Heerlijk!

Uiteindelijk wordt het leven daar leuker van en wij ook. Dus meer fouten maken en niet over zeuren. Denken én doen. Ook veel loslaten, oude gewoontes, beperkende gedachten, schaamte, onzekerheid, etc. Vanmorgen kreeg ik een mailtje van mijn uitgever. De boeken zijn al weer op bij het Centraal Boekhuis. De verkoop in het hele land is lekker op gang en er wordt gewerkt aan de vertaling in het Engels en in het Duits.

Omdat het fijn is om bij de paarden te zijn én het tijd was om iets meer te vertellen over de retraite dacht ik het ene met het andere te combineren. Ik liep wat rond met mijn selfiestick en dit resulteerde in de video hieronder. Enigszins afgeleid, maar hoe kan het anders?

Wil je meer leren over jezelf herprogrammeren, fouten mogen maken en ontspannen het leven creëren, waar je al zo lang naar verlangd? Ga mee naar Corfu voor een onvergetelijke retraite.

In case you did not already know, I’m in Slovenia since a week and here I have the honourable task of looking after 21 more or less wild horses for a few days. But with any task you take on comes the risk of making mistakes. And is that a bad thing or not?

These beautiful horses live fairly freely in the wild, where in summer they eat all day from whatever grows on the mountain. While in winter they are supplemented with hay. Firstly, I have no need or desire to ride a horse. Secondly, I tend to empathise with such a horse and would find myself super annoying as a horse rider. But this task seemed super cool to do and that’s why I came here last week. Finally, it’s a great way to experience this special country. I was inducted for a few days before the owners of the herd went on holiday.

If you want to think about it a bit, mistakes are nothing more and nothing less than learning experiences

First, I rode along in the jeep a couple of times, then got behind the wheel myself and started driving, while being given a variety of instructions to follow, about the route and how to drive the jeep.

First, I rode along in the jeep a couple of times, then got behind the wheel myself and started driving, while being given a variety of instructions to follow, about the route and how to drive the jeep. It’s an old diesel and it’s uphill and downhill, so lots to hear, watch, feel and do. And all at the same time! Well, I have over 40 years of driving experience in all kinds of vehicles and different landscapes, but still.

This morning, for the first time, I drove alone in the jeep to the pasture to water the horses and see everything was okay there.

All in all, I drove there smoothly and the jeep sounded calm. The sharpest memories along the way came from what went “wrong” in the past few days. Like the gear too high or too low or where I took a turn uphill with screeching tyres. Or that junction, where Boris said “right” in German, which I didn’t expect, so understood “left”. Just all those “little mistakes” had formed little clues in my system, allowing me to recognise the route and drive the vehicle correctly. Actually, it was more or less automatic.

Precisely those “mistakes” help us in learning and remembering

Of course, I find it a huge responsibility, because twenty-one healthy big horses means something. Getting the trust of two people, who are very connected to every horse in this herd is huge as well. And driving the jeep on narrow winding roads. I have never been to this country and don’t understand a word of the language. Actually, I do this with the aim of keeping myself flexible. Travelling and learning new things set body and mind in motion. Initially, I felt like a bumbling man in that jeep, but I wasn’t. What you feel or think about how you do it is often wrong. Because apart from all the details, which I had to learn, I drove the thing pretty neatly and safely from here to there and vice versa.

As a result of doing something new, I felt all kinds of insecurities, but in the end, precisely all those little “mistakes” made me get it all. That insight stroke me again today, during that beautiful drive from this village through the mountains. And again, what I create into my mind is usually worse than real life. When I DO it I experience that I just do it and can do it and then the tension goes away.

My days are different, my environment is different, time is different, I miss my own people, it’s bloody hot and I feel great and super strong. I wake up at around 6 am and before 7 am I’m in the jeep. Then I stroll over that mountain for an hour or two, alone or among the horses. I lug pipes to fill the horses’ water bath. I pull heavy iron lids to open street wells and dive in to close and open taps, come up with “push-ups”. More fun than at the gym because it is so deliciously useful.

Pushing limits, letting go, no whining, but thinking and doing it

In short, learning new skills, working and living with new people. It all starts with taking risks, allowing yourself to “make mistakes” and pushing your boundaries. Wonderful!

In the end, that makes life more fun and us as well. So make more mistakes and don’t whine about it. Think ánd act. Also a lot of letting go, old habits, limiting thoughts, shame, insecurity, etc. This morning I received an e-mail from my publisher. The books are again sold out at the Central Book Office. Sales across the country are doing well and translation into English and German is in progress. Haven’t you read it yet? In case you can read Dutch buy it now online. In case you don’t understand Dutch, be a little more patient.

Since it is nice to be with the horses AND it was time to tell a bit more about the next retreat in September, I thought I would combine one with the other. I walked around a bit with my selfie stick and this resulted in the video below. Somewhat distracted, but how could it be otherwise?

Do you want to learn more about reprogramming yourself, being allowed to make mistakes and relax to create the life you have longed for? Join us in Corfu for an unforgettable retreat.

Het leven is VERANDERING en verandering houdt ons LEVEND. Verander! Wees flexibel en bereid om elk moment van je leven een stap te zetten! Ik verander graag. En tegelijkertijd verlang ik er, net als ieder mens, diep van binnen naar om dingen te houden zoals ze zijn, om het op de gemakkelijke manier te doen, omdat ik ook lui ben.

Het mooie van lui zijn is dat het ons vindingrijk maakt. Omdat we het graag makkelijker hebben, hebben mensen gereedschappen als messen, auto’s, borstels, nagelknippers, mixers, computers en nog veel meer uitgevonden. Ik heb thuis veel kleine dingen uitgevonden om het leven gemakkelijker te maken en om leuk speelgoed te maken voor de kinderen en de katten. Of om klanten, ouders, vrienden en vreemden te helpen.

Ik ben een zwerver en ik heb altijd graag gereisd. Zo verken en verbeter ik de wereld, mijn huis, mijn leven en mezelf. Vaak in de volgorde die ik net noemde, maar hoe ouder ik word hoe meer ik begrijp dat het andersom beter en sneller werkt. Je moet dus eerst Je Zelf veranderen. “Ken Uzelve΅ zoals Socrates zei, voordat je begint de wereld te verbeteren.

Iedereen wil de wereld veranderen, maar niemand zichzelf.
Leo Tolstoj

Verander je focus en krijg wat je wilt

Mensen willen alles veranderen, behalve zichzelf. Ze zeggen tegen hun partner of hun kinderen: “Als jij verandert, ben ik gelukkig.” Dat heeft nog nooit gewerkt en het is onmogelijk. Ik ben al meer dan 40 jaar trainer en therapeut en ik weet dat je maar één persoon kunt veranderen en dat ben jezelf. En dat is al een hele klus. Je kunt van je kinderen houden en ze opvoeden en je kunt mensen beïnvloeden en onderwijzen, maar je kunt ze niet veranderen. Alleen zij kunnen dat als ze dat willen. Maar de meesten van ons hebben geen idee wat ze willen.

Maar ik wilde MEER TIJD om weer te reizen en te spelen en dus ben ik op zoek gegaan naar nieuwe manieren om aan geld te komen. Het is niet de eerste keer. Ik heb al vaker een ander vak en vele vaardigheden geleerd. En begin 2023 ben ik me gaan  verdiepen in affiliate marketing. Verandering.

Nu ben ik 63 en ik hou echt van het werk dat ik doe. Sinds 2003 ben ik ondernemer en ik heb een therapie ontwikkeld die heel goed werkt. Ik heb een boek geschreven over het loslaten van traumatische herinneringen en dat is wat ik mensen leer. Ik doe individuele sessies en organiseer retraites op prachtige plaatsen zoals Corfu in Griekenland.

Maar ik wilde MEER TIJD om weer te reizen en te spelen en dus ben ik op zoek gegaan naar nieuwe manieren om aan geld te komen. Het is niet de eerste keer. Ik heb al vaker een ander vak en vele vaardigheden geleerd. En begin 2023 ben ik me gaan verdiepen in affiliate marketing.

Het goede gevoel van eerlijk verdienen

De gekte die in 2020 begon, zorgde ervoor dat ik mijn workshops en retraites in heel Europa niet meer kon doen. En ik ben 3 jaar niet op reis geweest. Dat was een keuze, omdat ik niet wilde mee doen aan de gekke nieuwe regels. Iedereen heeft hier last van gehad, maar het ergste was dat ik in de beperkingen begon te geloven. Dus begin dit jaar vond ik het hard nodig om mezelf weer in beweging te zetten. Ik moest mezelf een schop onder de kont geven, mijn huis verlaten en weer op pad gaan. Dat deed ik letterlijk en figuurlijk. Door in de trein naar Berlijn te stappen en door trainingen te kopen.

En ook op dit gebied is er veel rotzooi te koop, zoals op elk ander gebied, maar er zijn natuurlijk ook goede, echt rijke affiliate marketeers, die hun producten, hun service, hun vaardigheden en hun ervaring willen delen. Die betrouwbaar en gedreven zijn, net als ik en op een eerlijke manier geld verdienen.

Heb geduld en geloof in jezelf

Toen ik 20 jaar jong was, ging ik werken in de psychische hulpverlening, omdat dat was wat ik kende. Het was geen bewuste keuze. Ik deed gewoon waar ik goed in was en door mezelf te verbeteren, verbeterde ik mijn service. En nu heb ik een uitstekende methode, waarmee ik mensen help om van diepe trauma’s en angst af te komen.

Mijn volgende stap is het verbeteren van mijn vaardigheden om geld te verdienen op een makkelijkere manier. Het heeft me geld en tijd gekost om de goede leraren en trainingen te vinden. En ik heb tijd gestoken in het leren HOE ik het moet doen, maar ik heb de juiste persoon en de juiste manier gevonden om op een makkelijke en eerlijke manier geld te verdienen. Alle begin is moeilijk. Je moet er gewoon voor werken. En je moet geduld hebben. 😉

Verander je overtuigingen en je zelfbeeld

Het belangrijkste wat je moet doen is werken aan je overtuigingen. Ik had allerlei beperkende overtuigingen over mijn technologische vaardigheden. En toen nam ik een baan bij IBM en werd ik ICT-specialist. Sinds 20 jaar bouw ik mijn eigen websites en ik vind het geweldig.

De meest destructieve overtuigingen die ik had waren die over rijke mensen, rijk zijn, veel geld verdienen en het creëren van geld. Dus uiteindelijk is het antwoord altijd: verander jezelf en verander je overtuigingssysteem.

Je kunt de vaardigheden leren, maar als je niet gelooft dat je het kunt, kun je het niet. Wanneer je het wel gelooft, KUN JIJ het ook!

De meest destructieve overtuigingen die ik had waren die over rijke mensen, rijk zijn, veel geld verdienen en het creëren van geld. Dus uiteindelijk is het antwoord altijd: verander jezelf en verander je overtuigingssysteem.  Je kunt de vaardigheden leren, maar als je niet gelooft dat je het kunt, kun je het niet. Wanneer je het wel gelooft, KUN JIJ het ook! Verandering is goed.
Voor deze guitige gast neem ik graag tijd. Hij houdt me al 3 jaar lekker in beweging, ik leer heel veel van hem en we lachen wat af!

Moving the horses. Het klinkt zo veel vriendelijker dan Kicking your ass. Kom in beweging! Soms moet je jezelf gewoon van de bank afsleuren, een schop onder je kont geven of wat dan ook doen om jezelf in beweging te zetten. Niemand komt het voor mij doen, dus deze schone taak is aan mij.

Gisterenochtend vroeg vloog ik naar Ljubljana, vervolgens met een bus naar het centrum van de stad en een paar uur later met de trein naar het zuiden van Slovenië. En het is niet de eerste keer dat ik in dit prachtige land ben, maar de laatste keer dat ik hier was heette het nog Joegoslavië. Dat was in 1987 of ’88. Maar kort daarna werd het een republiek en de mensen zijn ontzettend aardig.

“A horse is a horse is a horse of course”

Als kinderen vonden wij het leuk om dit hardop te zeggen en dan steeds sneller, totdat je over je eigen woorden struikelde. Het is waar, een paard is een paard, maar het ene paard is het andere niet. Want paarden zijn, net als mensen, echte individuen.

Vanmorgen werd ik wakker in een piepklein dorpje. En na de koffie ging ik met Boris, mijn gastheer, mee in de jeep “to move the horses”. Hoewel ik geen idee had van wat we precies gingen doen, ik had er zin in.

Nadat we met de jeep 2 keer heen en weer reden om watertanks te verplaatsen, liepen we met de paarden van het ene stuk berg naar het andere. Het was intussen 32 graden en vanwege de droogte moet er op verschillende plekken gras gegeten worden. Boris nam een paard aan de lijn en liet mij er ook eentje aanlijnen. Dat was niet echt nodig, maar om mij het te laten ervaren. De rest volgde ons gewoon.

Daar liep ik dan, vroeg op de vrijdagochtend, te wandelen te midden van 10 paarden. I was moving the horses and they were moving me. In iedere betekenis van het woord. Ik was ontroerd. Dat rustige stappen, dat sniffen en snuiven. Deze paarden leven vrij in de natuur, zijn nieuwsgierig en vriendelijk. Een paard komt letterlijk in-your-face. Of blijft voor je staan met dat krachtige achterwerk. Dat wil je niet in your face, dus gewoon maar even wachten.

Dit paard is weer in beweging

Het is nu ruim 3 maanden nadat ik op het idee kwam om mezelf, hoe dan ook, het huis uit te gooien. Omdat ik genoeg had van mijn huis, mijn straat en sommige buren. Ook van mezelf in mijn routines. Dus ik wilde weg, naar buiten, naar eenvoud, naar natuur en lekker weer.

  • Als je WEET wat je wilt.
  • En als je dat DURFT te erkennen, ook al heb je geen idee van het HOE DAN?
  • Wanneer je VERANTWOORDELIJKHEID neemt voor je eigen ‘probleem’.
  • En als je durft te DROMEN, maar vooral ook durft te DOEN …
  • Dan bestaat de kans dat je KRIJGT wat je hebben (of zijn) wilt.

Sinds begin juni ben ik onderweg, eerst reizend door Oost Duitsland en nu in Slovenië. Na 10 dagen thuis in Den Haag om met mijn familie te zijn en even in de Noordzee te dippen.

Voor het geval je het nog niet ergens gehoord of gezien hebt, wij gaan deze zomer weer naar Griekenland om de YOUR INNER POWER retraite, versie 3.0 te doen! En daarin leer ik jou precies hoe dit werkt. Uiteraard krijg je niet alleen de theorie, maar de nadruk ligt juist op de praktijk. Want al wat ik nu aan het DOEN ben is ter voorbereiding van de volgende retraites. “Walk your talk” is wat ik nu letterlijk aan het doen ben. “Moving the horses”.

Natuurlijk nodig ik je uit om mee te gaan!

KIJK MAAR GAUW!

Want je kunt vandaag nog gebruik maken van de VROEGBOEKKORTING!

This is my Slovenian office this month
En dit is mijn kantoortje de komende maand, dus als je toevallig een online sessie afspraak met me hebt dan weet je waar ik zit

Life is CHANGE and change keeps us ALIVE. So be flexible and be ready to make a MOVE every moment of your life! I love to change. And at the same time, like every human being, deep down I desire to keep things the way they are, have it the easy way, because I’m lazy as well.

The good part of laziness is that it makes us inventive. Because we like to have it easier, people have invented tools like knives, cars, brushes, nail-cutters, mixers, computers and so much more. I’ve been inventing many little things at home to make life easy and to make fun toys for the kids and the cats. Or to help clients, parents, friends and strangers. I have an inventive mind and I look at things like that.

I’m a wanderer and I love to travel, to explore and improve the world, my home, my life and my self. Often in that order, but the older I get the more I understand that it works the other way. So you first have to explore and improve Your Self. At first “Know Thyself΅ as Socrates said, before you try to fix the world.

Change your focus and get what you want

People want to change everything except themselves. They tell their partner or their kids: “When you change, I’ll be happy.” That has never worked out very well and it is impossible. I have been a trainer and therapist for more than 40 years and I know that you can only change one person and that is yourself. And that is quite a job already. You can love and raise your kids and you can influence and teach people, but you can not change them. Only they can when they want it. However, most of us have no idea what they want.

Now I’m 63 and I really love the work I do. I’m an entrepreneur since 2003 and I have created a therapy that works very well. I’ve written a book about getting rid of traumatic memories and that’s what I teach people. I do individual sessions and organise retreats in beautiful places like Corfu in Greece.

But I wanted MORE TIME to travel and to play and so I have been searching for new ways to get money. It’s not the first time. I’ve changed profession more than once and I’ve learned many skills. So at the start of 2023 I began to educate myself in affiliate marketing.

The good feeling of earning honestly

The madness that started in 2020 stopped me doing my workshops and retreats all over Europe. And I did not travel for 3 years. That was a choice not to act according to the crazy new rules. I got stuck by the crazy new rules. Everyone has struggled with that, but the worse part was that I started to believe in the limitations. So what I had to do was KICKING MY OWN ASS, leave my home and hit the road again. So I bought some training and took the train to Berlin.

And yes, there is a lot of BS in this field as well, but of course there are good really rich affiliate marketers as well, who want to share their products, service, skills and experience. Who are reliable and who want, just like me, earn money in an honest way.

Be patient and believe in yourself

When I was 20 years young I started to work in this field of helping people with mental problems, because that was what I knew. It was not a very conscious choice. I just did what I was good at and now I offer an excellent service helping people to get rid of deep trauma.

My next step is to improve my skills in making money in an easier way. Yes, it has cost me money and time to find the good ones. And I had to learn HOW TO DO IT, but I have found the right person and the right way to make money in an easy and honest way. All beginning is hard. You just have to work for it. And you have to be patient. 😉

Change your beliefs and your self-image

The most important part you have to do is to work on your beliefs. I had limiting beliefs about my technological skills. And then I took a job at IBM and became an ICT specialist. Since 20 years I’m building my own websites and I love it.

The most destructive beliefs I had were those about rich people, being rich, earning money, deserving money and the creation of money. So in the end the answer is always: change yourself and change your belief system.

You can learn the skills, but when you don’t believe you can do it, you can’t. When you do believe it YOU CAN!

The most important part you have to do is to work on your beliefs. I had limiting beliefs about my technological skills. And then I took a job at IBM and became an ICT specialist. Since 20 years I'm building my own websites and I love it.  The most destructive beliefs I had were those about rich people, being rich, earning money, deserving money and the creation of money. So in the end the answer is always: change yourself and change your belief system.  You can learn the skills, but when you don't believe you can do it, you can't. When you do believe it YOU CAN!
For this fellow I love to take time. He keeps me moving and flexible since 3 years, I learn so much through him and we laugh a lot!

Iconic Present is one of my other activities. When I was just eighteen and visited Greece for the first time, I didn’t know anything about the country, the culture or the religion, except some of the mythology we learn at school. Greece had just opened up for tourism after the dark years. I wanted to go there and so I did. I was a young blond girl and didn’t understand any Greek, but I felt at home. Years later I took lessons to learn to speak and write New Greek.

During the years I visited many iconic places on the mainland and many islands. Going to Greece changed me fundamentally. I lived under a tree on Gavdos for awhile, because by then there was nothing else, except some locals. No tourism and no rooms to rent, nothing there and because of that I loved it. In those days every church, big or small or far away on a mountain top, was open. To my amaze there was always an oillamp burning, when there seemed to be no one around.

Those churches were places of comfort and the only cool spots  after a long walk. I’ve spend many hours in there. Extraordinary acoustics, so I’ve enjoyed singing in those far away places, just on my own, no one listening, except some goats and sheeps.

More than 40 years later Greece is my second home and I can’t count the flights I took to get there. All together I’ve spent a few years of my life there and still it is one of my favourite places to do my YOUR INNER POWER retreats.

Fascinating iconic icons & fresco’s

There I found frescos, some were hundreds of years old, faded by the time, and fascinating ikones. I knew I could do it myself and that one day I would learn the technique and do it. I’ve been drawing and painting a lot when I was a child. Some years ago I started lessons in the technique of iconography. Actually this word means icon writing and not icon painting, because pictures where used as writing before we had the alphabeth.

Recently I was in Anilio on Mount Pilion, where we met Dimitrios, who opened the church for us and showed the damage and what was saved after the fire they had in the little church

I like to make stuff; portraits, collages, furniture, clothes, toys and practical stuff. I see it in my mind and find a way to make it. Icons have a tradition of copying, but I see them different and give my own twist to them.Although I love the art in churches, I’m not a fan of the institute, no matter what religion they practice. I also love to sing (choir) music by composers who where obviously inspired by their spirituality and/or what they believe in.

I found my own style

I’ve been giving icons to loved ones and then people started to ask me to sell them. After breaking my ankle in 2017, I was forced to sit for weeks and not able to do the work I did, so I was painting more icons. It’s a blessing!